Kompetencijų vertinimo tvarkaraščiai 2022 m.

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO STRUKTŪRA

Kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimą sudaro:
1.Teorinės dalies (žinių) vertinimo testas
2.Praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas
3.Praktinio mokymo įvertinimas (taikomas tik asmenims, baigusiems profesinio mokymo programą)

 

Teorinės dalies (žinių) vertinimo testas vykdomas elektroniniu būdu Centre ir Centro Anykščių filiale. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testą sudaro klausimai, atitinkantys kvalifikacijos lygį ir testo struktūrą. Kiekvienas testo klausimas, atsižvelgiant į jo sudėtingumą, vertinamas taškais.  Teorinės dalies (žinių) vertinimo testo, skirto III lygio kvalifikacijų kompetencijoms įvertinti, bendra taškų suma yra  80 taškų, IV  lygio kvalifikacijų – 100 taškų testo vertės.

Teorinės dalies (žinių) vertinimo testas laikomas išlaikytu, jei asmuo surenka ne mažiau kaip 50 procentų bendros taškų sumos; laikomas neišlaikytu – jei asmuo surenka mažiau kaip 50 procentų bendros taškų sumos.

Praktinio mokymo įvertinimą sudaro kiekvieno kvalifikacijas sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtų modulių (išskyrus įvadinius ir baigiamuosius modulius) praktinio mokymo balų vidurkis. Praktinio mokymo įvertinimą atlieka profesinio mokymo teikėjo paskirtas profesijos mokytojas, esant poreikiui, pasitelkiami vertintojai iš atitinkamos srities akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų ir profesinio mokymo teikėjų atstovai. Praktinio mokymo pasiekimai vertinami per visus mokslo metus. Profesijos mokytojo išvestas vidurkis įskaičiuojamas į praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo balą kaip pridėtinė vertė.

Praktinės dalies (gebėjimų) vertinimą sudaro praktinių gebėjimų demonstravimo užduotis. Ji vertinama dešimties balų sistema.

 

SVARBU. Asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, veidą dengiančią medicininę kaukę.

Turėti Galimybių pasą tęstinio mokymo grupių asmenims.

Naudinga informacija:

Kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas nuo 2022-01-01

Kvalifikacijų vertinimą koordinuoja

Profesinio mokymo programos


Category: Anykščių filialas , Diplomai, egzaminai , Svarbūs