MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KROVINIAMS VEŽTI VAIRUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:

T32104101 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 20 mokymosi kreditų (suteikiama motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo kvalifikacija)

Kvalifikacijos pavadinimas – motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: pagrindinis išsilavinimas

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi):

asmuo, siekiantis įgyti šią kvalifikaciją, turi būti ne jaunesnis kaip 21 metų mažiaus ir turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

Programa parengta įgyvendinant Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas“ (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-001).

 

Programa atnaujinta įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001).

 

 

1. PROGRAMOS APIBŪDINIMAS

 

Programos paskirtis. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa[1] skirta kvalifikuotam motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai eksploatuoti ir vairuoti C ir CE kategorijų motorinę transporto priemonę, vežti krovinius komerciniais tikslais.

 

Būsimo darbo specifika. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys, turintys vairuotojo pažymėjimą su Europos Bendrijos kodu (95), galės dirbti kelių transporto ir kitose autoparką turinčiose įmonėse. Darbas reikalauja fizinės ištvermės. Darbas gali būti organizuojamas pamainomis. Darbo metu privaloma prisisegti skiriamąjį ženklą, gali būti reikalaujama dėvėti specialiuosius darbo drabužius.

Privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo darbo priemonės yra C1, C1E, C ir CE kategorijų motorinė transporto priemonė motorinių transporto priemonių junginys kroviniams vežti, įrankiai ir įranga techninei motorinės transporto priemonės priežiūrai, krovimo įranga ir kt.

Baigus modulį „C ir CE kategorijų motorinės transporto priemonės eksploatavimas ir vairavimas“ yra išduodamas pažymėjimas, suteikiantis teisę laikyti teorinių žinių ir praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimo egzaminą VĮ ,,Regitra“. Baigus modulį „Krovinių vežimas komerciniais tikslais“ yra išduodamas pažymėjimas, suteikiantis pradinę kvalifikaciją vežti krovinius komerciniais tikslais.

 

 

[1] Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinę profesinio mokymo programą siekiantis įgyvendinti ar įgyvendinantis profesinio mokymo teikėjas Reikalavimų vairavimo mokykloms apraše, patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-85 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka turi turėti teisę vykdyti vairuotojų mokymą.

 


Category: Technikos priežiūra ir vairavimas