(baigusiems 12 klasių)

Mokymo trukmė 1 metai.

Mokinys, baigęs apskaitininko  mokymo programą, galės dirbti:

 • įmonėse ir įstaigose, didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje apskaitininku ir kasininku;
 • buhalterijos tarnautoju;
 • tvarkyti ūkininkų ūkių apskaitą;
 • gebės atlikti kasos, banko operacijas valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose.

Per vienerius mokymosi metus mokinys mokysis:

Modulinė apskaitininko profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą apskaitininką ir kasininką, gebantį tvarkyti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaitos dokumentus, vykdyti darbo užmokesčio apskaitą, ūkinių faktų apskaitos dokumentuose atvaizdavimą, atlikti kasos operacijas ir teisingai jas įforminti.

Programa sudaro tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrina kompetencijų, reikalingų skirtingiems apskaitininko ir kasininko veiklos procesams. Būsimieji apskaitininkai mokomi dirbti organizacine biuro technika ir kompiuterinėmis programomis (Word, Excel ar kt.), pildyti pirminius apskaitos dokumentus ir registrus kompiuterinėmis apskaitos programomis, pvz.: Stekas – apskaita, Rivilė – Gama.

Mokomi tvarkyti finansinių operacijų apskaitą įmonėje ir atlikti kasos darbą. Mokinių pasirinkimu mokoma apskaityti gamybos išlaidų bei produkcijos savikainą, apskaičiuoti ir deklaruoti mokesčius, parengti finansines ataskaitas.

Praktika atliekama valstybinėse, privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose ar uždarose akcinėse bendrovėse apskaitininko apskaitos skyriuose. Praktikos trukmė – 2 sav. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos mokymosi metu įgytos kompetencijos.
Apskaitininko  kvalifikacija suteikiama baigus visą modulinę apskaitininko  mokymo programą ir įvertinus asmens įgytas kompetencijas. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas, ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos įgytos kompetencijos:

 • formuoti apskaitos informacinę sistemą ir pildyti apskaitos registrus;
 • dokumentuoti ir registruoti ilgalaikį turtą apskaitoje;
 • vykdyti atsargų apskaitą;
 • vykdyti pajamų ir sąnaudų apskaitą;
 • vykdyti mokėtinų ir gautinų sumų apskaitą;
 • vykdyti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitą;
 • parengti apskaitos dokumentus saugojimui.

 

 • Įgiję apskaitininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti apskaitininku valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose.
  Įgijus apskaitininko kvalifikaciją, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir administravimo studijų krypties programas.

Didelių įmonių apskaitininkas  atlieka dalį buhalterinės apskaitos, o mažesnėse įmonėse – beveik visus finansininko ir buhalterio darbus.

 


Category: Verslas ir administravimas