(baigusiems 12 klasių arba išklausius vidurinio ugdymo programą)

Mokymo trukmė 1 metai.

Mokinys, baigęs apskaitininko ir kasininko mokymo programą, galės dirbti:

 • įmonėse ir įstaigose, didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje apskaitininku ir kasininku;
 • buhalterijos tarnautoju;
 • tvarkyti ūkininkų ūkių apskaitą;
 • gebės atlikti kasos, banko operacijas valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose.

Per vienerius mokymosi metus mokinys mokysis:

Modulinė apskaitininko ir kasininko profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą apskaitininką ir kasininką, gebantį tvarkyti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaitos dokumentus, vykdyti darbo užmokesčio apskaitą, ūkinių faktų apskaitos dokumentuose atvaizdavimą, atlikti kasos operacijas ir teisingai jas įforminti.

Programa sudaro tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrina kompetencijų, reikalingų skirtingiems apskaitininko ir kasininko veiklos procesams. Būsimieji apskaitininkai-kasininkai mokomi dirbti organizacine biuro technika ir kompiuterinėmis programomis (Word, Excel ar kt.), pildyti pirminius apskaitos dokumentus ir registrus kompiuterinėmis apskaitos programomis, pvz.: Stekas – apskaita, Rivilė – Gama.

Mokomi tvarkyti finansinių operacijų apskaitą įmonėje ir atlikti kasos darbą, profesinės etikos ir estetikos. Mokinių pasirinkimu mokoma apskaityti gamybos išlaidų bei produkcijos savikainą, apskaičiuoti ir deklaruoti mokesčius, parengti finansines ataskaitas.

Praktika atliekama valstybinėse, privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose ar uždarose akcinėse bendrovėse apskaitininko apskaitos skyriuose. Praktikos trukmė – 2 sav. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos mokymosi metu įgytos kompetencijos.
Apskaitininko ir kasininko kvalifikacija suteikiama baigus visą modulinę apskaitininko ir kasininko mokymo programą ir įvertinus asmens įgytas kompetencijas. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas, ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos įgytos kompetencijos:

 • formuoti apskaitos informacinę sistemą ir pildyti apskaitos registrus;
 • dokumentuoti ir registruoti ilgalaikį turtą apskaitoje;
 • apskaityti kasos ir banko operacijas;
 • vykdyti atsargų apskaitą;
 • vykdyti pajamų ir sąnaudų apskaitą;
 • vykdyti mokėtinų ir gautinų sumų apskaitą;
 • vykdyti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitą;
 • parengti apskaitos dokumentus saugojimui.

 

 • Įgiję apskaitininko-kasininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti apskaitininku ir kasininku valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose.
  Įgijus apskaitininko-kasininko kvalifikaciją, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir administravimo studijų krypties programas.
 • įmonių apskaitos pagrindų,
 • buhalterinės apskaitos,
 • draudimo, darbo ir darbo užmokesčio apskaitos,
 • kasos darbo organizavimo,
 • mokesčių, verslo ekonomikos,
 • prekių mokslo ir jų sandėliavimo,
 • raštvedybos ir dokumentų saugojimo,
 • audito bei kitų dalykų.

Didelių įmonių apskaitininkas ir kasininkas atlieka dalį buhalterinės apskaitos, o mažesnėse įmonėse – beveik visus finansininko ir buhalterio darbus.

 


Category: Verslas ir administravimas