Balandžio 11 d. Alantos TVM vyko žemės ūkio technologijos studijų programos (Utenos kolegijos studijų programa) tarptautinis vertinimas. Vertinimą organizavo Studijų kokybės vertinimo centras. Ekspertų grupei vadovavo Gurteno koledžo direktorius Michael Pearson iš Airijos. Kiti ekspertų komisijos nariai: doc. dr. Endla Reintam, Estijos gamtos mokslų universiteto Žemės ūkio ir aplinkos mokslų instituto docentė (Estija), Prof. dr. Dietrich Darr, Reino-Valo aukštosios mokyklos Gamtos mokslų fakulteto profesorius (Vokietija); Povilas Drulis, UAB „Agrotikslas“ direktorius (Lietuva); Gabrielius Jakutis, VU Medicinos fakulteto pirmosios pakopos studijų studentas (Lietuva)

Vertinimo metu ekspertų grupė susitiko su studentais, dėstytojais, socialiniais partneriais ir absolventais, apžiūrėjo mokyklos praktinio mokymo bazę, auditorijas. Galutinės vertinimo išvados bus pateiktos vėliau, tačiau ekspertai pateikė bendrus pastebėjimus, kad Alantos TVM praktinio mokymo bazė atitinka studijų programoje numatytus reikalavimus, dėstytojai turi ne tik dalykinę, bet ir praktinę patirtį. Ekspertai akcentavo, kad socialinių partnerių įsitraukimas į studijų procesą turėtų būti aktyvesnis. Taip pat išsakė savo poziciją, kad ūkininkai, žemės ūkio bendrovės gali kreiptis į Utenos kolegiją dėl tyrimų organizavimo, kuriuos galėtų atlikti studentai.

Alantos TVM šis vertinimas yra svarus įvertinimas žemės ūkio tobulinimo srityje. Kuriant modernius ūkius, ruošiant ateities verslo planus, įsisavinant ES paramą iškyla žemės ūkio specialistų poreikio problema. Tinkama praktinio mokymo bazė, profesijos mokytojų kvalifikacija – sąlygos įgyti paklausią profesiją.

Darbdaviai laukia jaunų ir kvalifikuotų specialistų, kurie mokėtų dirbti savarankiškai, būtų įvaldę naujausias žemės ūkio mašinas, mokėtų bendrauti, kritiškai mąstyti, analizuoti.  Vertinant žemės ūkio specialistų poreikio perspektyvas, būtina akcentuoti vis didėjančius kokybės reikalavimus gyvulininkystės produkcijai, būtinybę diegti naujas pažangias technologijas bei didėjančias investicijas į gyvulininkystės plėtrą. Utenos kolegija atliko “Žemės ūkio technologų poreikio darbo rinkoje ir pagrindinių būsimojo specialisto kompetencijų, kurios yra aktualios šiandieną ir bus svarbios ateityje” tyrimą. Apklausoje dalyvavę žemės ūkio bendrovių vadovų ir technologų išskyrė šias svarbiausias technologo veiklos sritis: analizuoti ir kontroliuoti turimus materialinius išteklius; planuoti ir organizuoti efektyvų žemės ūkio gamybos veiksnių panaudojimą; parinkti ir pritaikyti atsinaujinančios energijos šaltinius žemės ūkyje, savarankiškai mokytis, gebėjimas vertinti verslo aplinką ir savo galimybes ir kt.


Category: Visos