Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:

P32103201 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 45 mokymosi kreditai

T32103201 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 35 mokymosi kreditai

Kvalifikacijos pavadinimas – apsaugos darbuotojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

P32103201, T32103201 – pagrindinis išsilavinimas

Amžiaus reikalavimai 18 metų

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Kiti reikalavimai reikalavimai asmeniui, siekiančiam tapti apsaugininku, apsaugos vadovu, apsaugos darbuotoju ar apsaugos darbuotoju stažuotoju nustatyti Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatyme. Apsaugininkams ir apsaugos darbuotojams, vykdantiems ginkluotą asmens ir turto apsaugą, papildomai taikomi Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme nustatyti nepriekaištingos reputacijos reikalavimai.

  1. PROGRAMOS APIBŪDINIMAS

Programos paskirtis. Apsaugos darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apsaugos darbuotojui parengti, kuris gebėtų užtikrinti objektų, renginių ir fizinių asmenų apsaugą, valdyti šaunamąjį ginklą, atlikti inkasavimą, pervežti, lydėti ir apsaugoti krovinius.

            Būsimo darbo specifika Asmenys, įgiję apsaugos darbuotojo kvalifikaciją, galės dirbti apsaugininkais, vykdant individualią veiklą, apsaugos darbuotojais, jei bus įdarbinti apsaugos tarnybų arba apsaugininkų, ir apsaugos vadovais, jei bus įdarbinti apsaugos tarnybų.

Dirbama uždarose patalpose ir atvirose erdvėse, naudojant tarnybinį transportą, specialiąsias priemones ir įrangą, reikalui esant ir ginklus situacijose, galinčiose sukelti pavojų darbuotojų ar aplinkinių sveikatai ir gyvybei. Apsaugos darbuotojas įstatymų nustatyta tvarka galės naudoti fizinę prievartą. Apsaugos darbuotojai turi dėvėti aprangą su aiškiai matomais apsaugos tarnybos pavadinimais ir skiriamaisiais ženklais arba aprangą su užrašu „Apsauga“. Per tarptautinius renginius, kurių metu vykdoma asmens ir turto apsauga, gali būti dėvima apranga su užrašais užsienio kalbomis. Šis reikalavimas gali būti netaikomas, kai saugomas konkretus fizinis asmuo ar vykdomas tarpvalstybinis grynųjų pinigų vežimas kelių transportu iš vienos dalyvaujančiosios valstybės narės į kitą Reglamente (ES) Nr. 1214/2011 nustatytomis sąlygomis.

Apsaugos darbuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės apsaugos reikalavimais, Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymu, saugomo objekto savininko ar valdytojo nustatytomis taisyklėmis, kitais apsaugos darbuotojo veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

Apsaugos darbuotojas gebės naudotis šiomis darbo priemonėmis: specialiosiomis priemonėmis (antrankiais, D kategorijos guminėmis, plastikinėmis ar metalinėmis lazdomis, dujiniais ginklais, civilinėje apyvartoje leidžiamais elektros šoko įtaisais, tarnybiniais šunimis) bei ilgaisiais lygiavamzdžiais ir (ar) trumpaisiais B, C kategorijos šaunamaisiais ginklais.

Apsaugos darbuotojo profesijai reikalinga greita orientacija, pastabumas, atsakingumas, asmenybės psichologijos išmanymas, pirmosios pagalbos suteikimas.

Reikalavimai asmeniui, siekiančiam tapti apsaugos darbuotoju, nustatyti Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatyme. Apsaugos darbuotojams, vykdantiems ginkluotą asmens ir turto apsaugą, papildomai taikomi Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme nustatyti nepriekaištingos reputacijos reikalavimai.