Mokyklos taryba sudaroma 3 metų laikotarpiui.
Mokyklos tarybos nariai yra deleguojami: vienas atstovas iš Mokinių tarybos, vienas ar du atstovai iš Mokytojų tarybos, vienas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovas ir vienas atstovas iš vietos bendruomenės. Įstaigos vadovas yra Mokyklos tarybos narys pagal pareigas.
Mokyklos taryba veikia pagal Įstaigos vadovo patvirtintus nuostatus.
MOKYKLOS TARYBA:

Vladas Pusvaškis – mokyklos direktorius
Dalia Ivanauskienė
Laima Zimkienė
Sonata Baušienė
Romualdas Kulieša