PATVIRTINTA
VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos
direktoriaus 2018 m. balandžio 4 d. Įsakymu Nr. V-16

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALANTOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS KOKYBĖS POLITIKA

VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykloje kokybės valdymas yra pagrindinis mokyklos veiklos tobulinimo principas. Mokykla, gerindama mokymo/si, per-kvalifikavimo, kvalifikacijos kėlimo/tobulinimo paslaugų teikimą, atsižvelgia į suinteresuotųjų šalių, standarto, teisinius ir kitus reikalavimus. Kuriama patraukti ir skatinanti mokytis visą gyvenimą mokymosi aplinka.

Vadovybė įsipareigoja:

  • Gerinti mokymosi/si paslaugas; rengti kvalifikuotus darbininkus; ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus; puoselėti tinkamą darbo ir mokymosi aplinką.
  • Sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, pripažinti jų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą, skatinti juos siekti geresnių rezultatų.
  • Turtinti materialinius, techninius išteklius, juos racionaliai naudoti bei diegti IT naujoves.

Kokybės politika reguliariai peržiūrima, analizuojama bei atnaujinama. Su kokybės politika supažindinami  visi darbuotojai ir prieinama visoms suinteresuotoms šalims.

ISO 9001 S sp

SERTIFIKATAS