SPEC. POREIKIŲ MOKINIŲ UGDYMAS

 

·         Adaptuota vidurinio ugdymo programa – valstybiniams vidurinio išsilavinimo standartams neprilygstanti dvejų metų ugdymo programa, pritaikyta specialiųjų poreikių turinčių asmenų gebėjimams ir realiam mokymosi lygiui.

 

   I. PRIĖMIMAS MOKYTIS

 

·         Mokytis pagal adaptuotą vidurinio ugdymo programą priimami specialiųjų poreikių turintys asmenys, baigę adaptuotą pagrindinio ugdymo programą (ugdymo turinio sudedamosios dalys: dalykai, dalykų grupės, privalomieji ir pasirenkamieji dalykai yra tokie patys, kaip pagrindinio ugdymo programos).

·         Asmuo mokyklos direktoriui pateikia:

   1. prašymą ir Mokymosi pasiekimų pažymėjimą apie adaptuotos pagrindinio ugdymo programos baigimą;

     2. pažymą apie 10 klasės bendrojo lavinimo dalyko(ų) programos(ų) adaptavimą ir mokymosi pasiekimus (ko išmoko). Šią pažymą pateikia asmuo, atvykęs iš kitos mokyklos.

·         Specialiųjų poreikių turintis asmuo, baigęs adaptuotą pagrindinio ugdymo programą, priimamas tik į tą III pakopos profesinio mokymo programą, kuriai vykdyti pakanka adaptuotos bendrojo lavinimo dalyko programos žinių ir gebėjimų, jeigu jo pasiekimai  leidžia tęsti mokymąsi ir įgyti kvalifikaciją.

·         Specialiųjų poreikių turintys asmenys ugdomi bendrosiose klasėse, grupėse. Atskira specialiųjų poreikių turinčių mokinių mobili grupė sudaroma, jeigu pagal adaptuotą vidurinio ugdymo programą klasėje mokosi ne mažiau kaip 5 specialiųjų poreikių turintys mokiniai. Jeigu klasėje mokosi mažiau specialiųjų poreikių turinčių mokinių, mobili mokinių grupė sudaroma iš visų pagal adaptuotą vidurinio ugdymo programą besimokančių specialiųjų poreikių turinčių mokinių.

 

    II. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

 

·         Mokykla, vadovaudamasi  Specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo pagal adaptuotas vidurinio ugdymo programas planu, suderinusi su tėvais ir mokiniu, atsižvelgusi į mokinio raidos sutrikimus, parengia individualų ugdymo planą dvejiems metams, sudarydama sąlygas mokinio socializacijos ugdymui ir technologijų mokymuisi.

·         Mokykla, nepažeisdama privalomo savaitinio pamokų skaičiaus, individualų ugdymo planą per mokslo metus gali koreguoti.

·         Dalyko, kurio mokymas pagrindinio ugdymo programoje buvo adaptuotas, mokymas tęsiamas tik pagal adaptuotą programą.

·         Užtikrindamas adaptuotos pagrindinio ugdymo programos tęstinumą ir atsižvelgdamas į realų mokinio pasiekimų lygį, adaptuotą vidurinio ugdymo programą bei teminį planą rengia dalyko mokytojas, konsultuojamas mokyklos specialiosios ugdymo komisijos.

·          Specialiųjų poreikių turintis mokinys dalyko mokytis išplėstiniu ar bendruoju kursu neprivalo.

·         Specialiųjų poreikių turinčiam mokiniui teikiama specialiojo pedagogo, logopedo, psichologo, socialinio pedagogo pagalba.

 

   III. MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMAS IR ĮTEISINIMAS

 

·         Mokinio pasiekimai vertinami dešimtbalės sistemos pažymiais, atsižvelgus į jo daromą pažangą ugdymo procese.

 

·         specialiųjų poreikių turintis mokinys, besimokantis pagal adaptuotą vidurinio ugdymo programą, brandos egzaminų nelaiko.

·         Baigusiam adaptuotą vidurinio ugdymo programą (kodas 307001002) specialiųjų poreikių turinčiam mokiniui išduodamas Mokymosi pasiekimų pažymėjimas.

 

 

 

Atgal - - - - - - - - - - - Į pagrindinį

Naujienos | Naujienų archyvas | Kontaktai | Bendros žinios apie mokyklą | Deutsch | English | Russian | Mokymo proceso organizavimas | Informacija moksleiviams | Informacija moksleivių tėvams | Foto galerija | Video galerija | Nuorodos į kitas interneto svetaines

Atnaujinta 29.11.2005 Sukurta 2002 ©