Yra kolegiali įstaigos savivaldos institucija, kurios nariai yra visi tuo metu įstaigoje dirbantys mokytojai. Mokytojų tarybai vadovauja įstaigos direktorius.

         Posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip tris kartus per metus. Prireikus į posėdį gali būti kviečiami savivaldos organų ir kitų tarnybų atstovai.

 Mokytojų taryba priima nutarimus dėl: 

 • mokinių, lankančių ar baigusių specializuotas valstybines ar savivaldybių dailės, muzikos, meno ar sporto mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo formų;

 • atleistų nuo dailės, muzikos ir kūno kultūros pamokų mokinių užimtumo;

 • dalykų programų skirtumų likvidavimo ir atsiskaitymo tvarkos;

 • savarankiško mokinių mokymosi;

 • ilgalaikių projektų tematikos, trukmės, vertinimo būdų, savaitinių pamokų skyrimo darbo vadovui (prireikus ir konsultantams);

 • mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese ir tėvų, globėjų informavimo apie mokymosi sėkmingumą būdų ir laikotarpių;

 • mokinių pasiekimų mokantis muzikos, dailės, kūno kultūros, technologijų, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos;

 • meninės raiškos, pasirenkamųjų dalykų ir modulių vertinimo;

 • ugdymo turinio planavimo laikotarpių ir formų;

 • programų, teminių planų rengimo principų ir tvarkos, teminių planų detalizavimo;

 • prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį;

 • pagalbos specialiųjų poreikių mokiniams ir jų ugdymo (-si) formų (specialiosios ugdymo komisijos teikimu).

        

 

 

Atgal                        Į pagrindinį

Naujienos | Naujienų archyvas | Kontaktai | Bendros žinios apie mokyklą | Deutsch | English | Russian | Mokymo proceso organizavimas | Informacija moksleiviams | Informacija moksleivių tėvams | Foto galerija | Video galerija | Nuorodos į kitas interneto svetaines

Atnaujinta 29.11.2005 Sukurta 2002 ©