MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

  

 •          mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas grindžiamas aiškiais, mokiniams suprantamais kriterijais.

 •          mokiniams mokomiems pagal modifikuotas ar adaptuotas programas, taikomi tie patys pažangos ir pasiekimų vertinimo kriterijai.

 •          Mokytojas vertinimo kriterijus aptaria su mokiniais;

 •          planuodamas ugdymo procesą, mokytojas planuoja ir vertinimą, siedamas jį su mokymosi tikslais, atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir galias. Kontroliniai darbai įtraukiami į teminius planus.

 •          vertinimo metodus ir formas mokytojai derina tarpusavyje, registruojant kontrolinių darbų grafike, aptaria su mokiniais ir jų tėvais;

 •          mokinių, kurie mokosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, pasiekimai vertinami 10 balų sistema.

 •          pažymiu įvertinami mokinių pasiekimai baigus dalyko programos temą, skyrių, kitą užbaigtą programos dalį.

pažymiu vertinama  kontrolinės užduotys, savarankiški, projektiniai, kūrybiniai, laboratoriniai ir kt. darbai, kai mokiniai parodo išsilavinimo standartuose numatomas žinias, supratimą ir gebėjimus;

 •          kontrolinių darbų atlikimo laiką derina klasėje dirbantys mokytojai;

 •          apie mokymosi sėkmingumą mokinių tėvai, globėjai informuojami mokytojų tarybos nustatyta tvarka;

mokant pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą dorinio ugdymo pasiekimai pažymiais nevertinami, rašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“;

pažymiais nevertinami žmogaus saugos, specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių kūno kultūros, dailės, muzikos pasiekimai, rašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“.

 • moduliai vertinami „įskaityta“ arba „neįskaityta“.
 • pasirenkamieji dalykai vertinami pažymiu.

 

 

Atgal - - - - - - - - - - - Į pagrindinį

Naujienos | Naujienų archyvas | Kontaktai | Bendros žinios apie mokyklą | Deutsch | English | Russian | Mokymo proceso organizavimas | Informacija moksleiviams | Informacija moksleivių tėvams | Foto galerija | Video galerija | Nuorodos į kitas interneto svetaines

Atnaujinta 29.11.2005 Sukurta 2002 ©