PROFILINIS MOKYMAS

 

·         profiliavimo pradmenims įgyvendinti mokykla siūlo pasirenkamuosius dalykus ir dalykų modulius matematiniams, kalbiniams, socialiniams, ekonominiams, technologiniams, komunikaciniams, informaciniams, kūrybiniams, eksperimentavimo gebėjimams, asmeniniams interesams ir gebėjimams ugdyti.

·         dalykų modulių ir pasirenkamųjų dalykų mokymui bei mobiliosioms grupėms įvairiems moduliams ar pasirenkamiesiems dalykams mokytis panaudojamos mokyklos nuožiūra skirstomos pamokos, nedidinant mokiniui nustatyto maksimalaus savaitinių pamokų skaičiaus;

pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius iš mokyklos siūlomųjų mokiniai renkasi laisvai. Pasirinkti dalykai ir moduliai mokiniui tampa privalomieji;

·         mokinio pasirinktas dalykas, jei dalyko programos apimtis ne mažesnė kaip 34 valandos, laikomas jo individualaus ugdymo plano dalyku;

·         mokinys gali rinktis kitą modulį, tik baigęs pasirinkto modulio programą;

·         mokinių pasirenkamųjų dalykų žinios ir gebėjimai vertinami pažymiais, modulių žinios ir gebėjimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.

·         mokinio pasiekimai  mokantis modulio programos įvertinimai įskaitomi į dalyko įvertinimą;

·         mokinys privalo mokytis ne mažiau kaip 10 dalykų, suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos mokinys – 8 dalykus per dvejus metus ,technologinį profilį pasirinkę mokiniai – 9 dalykus per

dvejus metus. Jei dalyko programos mokinys nebaigia, tai tolygu, kad to dalyko jis nesimokė;

·         maksimalus per dvejus metus mokinio pasirinktų dalykų skaičius – 12

·         mokiniai gali rinktis ne daugiau kaip 5 dalykų programų išplėstinius kursus;

·         mobiliosios grupės  sudaromos iš:

 mokinių, pasirinkusių tą patį dalyką iš to paties kurso, bet skirtingų specialybių.

·         mokiniams per dieną gali būti skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą

mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę;

·         privaloma visuomenei naudinga veikla (socialinė, ekologinė, filantropinė ar kt., mokiniams pasiūlyta).

 11 – 12 klasių mokytojų kvalifikacinės kategorijos

 

Bendras mokytojų skaičius

Atestuotų mokytojų skaičius

Mokytojų ekspertų skaičius

Mokytojų ekspertų % nuo bendro  skaičiaus

Mokytojų metodininkų skaičius

Mokytojų metodininkų % nuo bendro  skaičiaus

Vyresniųjų mokytojų skaičius

Vyresniųjų mokytojų  % nuo bendro  skaičiaus

1

2

3

4

5

6

7

8

17

13

-

-

4

23,5

9

52,9

 

 11-12 klasių ugdymo planas ir mokytojų kvalifikacija

 

 

Dalykas

Dalykų mokytojų skaičius

Bendras dalyko pamokų skaičius

Moko specialistai

Moko nespecialistai

Pamokų skaičius

% nuo bendro dalyko pamokų   skaičiaus

Pamokų skaičius

% nuo bendro dalyko pamokų   skaičiaus

1.

Dorinis ugdymas: tikyba

 

 

 

 

-

-

2.

etika

1

70

70

100

-

-

3.

Gimtoji kalba

2

230

230

100

-

-

4.

Užsienio kalba (anglų)

1

210

210

100

-

-

5.

Užsienio kalba       ( vokiečių)

1

210

210

100

-

-

6.

Užsienio kalba

( rusų)

1

210

210

100

-

-

7.

Užsienio kalba

( antroji kalba)

 

35

35

100

-

-

8.

Matematika

1

145

145

100

-

-

9.

Informacinės technologijos

1

70

70

100

-

-

10.

Biologija

1

140

140

100

-

-

11.

Fizika ir astronomija

1

140

140

100

-

-

12.

Chemija

 

 

 

 

 

 

13.

Istorija ir politologija

1

140

140

100

-

-

14.

Ekonomika

1

120

120

100

-

-

15.

Geografija

1

140

140

100

-

 

16.

Dailė

1

70

70

100

-

-

17.

Muzika

1

70

70

100

-

-

18.

Technologijos

 

 

 

 

 

 

19.

Kūno kultūra

2

140

140

100

-

-

 

 

Atgal - - - - - - - - - - - Į pagrindinį

Naujienos | Naujienų archyvas | Kontaktai | Bendros žinios apie mokyklą | Deutsch | English | Russian | Mokymo proceso organizavimas | Informacija moksleiviams | Informacija moksleivių tėvams | Foto galerija | Video galerija | Nuorodos į kitas interneto svetaines

Atnaujinta 29.11.2005 Sukurta 2002 ©